Порядок розрахунків з учасниками ЗНПІФ «Івекс Еквіті»

05 Октября, 2021

Порядок здійснення розрахунків з учасниками Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент», у зв’язку із прийняттям рішення про ліквідацію Фонду (далі – Порядок)


Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»,  код ЄДРІСІ 2321700 (далі – Фонд) повідомляє про прийняте 22 вересня 2021 року рішення про припинення діяльності Фонду, шляхом його ліквідації, у зв’язку із закінченням його строку діяльності (пункт 2 частини другої ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»).


 


Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»,  код ЄДРІСІ 2321700.


Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35253924 (далі – КУА).


Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 22 вересня 2021 року.


Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: закінчення строку діяльності Фонду (пункт 2 частини другої ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»).


Всі учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належними їм інвестиційними сертифікатами. Даний розрахунок проводиться грошовими коштами.


Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок.


Для отримання розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду, учасники повинні подати Ліквідаційній комісії Фонду заявки на викуп (далі – Заявки) у відповідності до «Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605.    


Заявки приймаються протягом 180 (сто вісімдесяти) календарних днів з дати опублікування та/або вручення, та/або направлення цінним листом цього Порядку. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі акціонери Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. У разі коли останній день приймання заявок на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.


Заявки складаються у формі, яка наведена у додатках 5 (для фізичних осіб) та 6 (для юридичних осіб) відповідно до Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» та подаються в порядку, встановленому регламентом Фонду.           


Заявки надаються учасником особисто або надсилаються рекомендованим листом за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7. У випадку, якщо Заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника-фізичної особи (представника учасника) на Заявці повинен бути засвідчений нотаріально.


Заявки, подані від юридичних осіб-учасників повинні бути підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою юридичної особи-учасника Фонду. Якщо Заявка підписана представником за довіреністю, до Заявки повинна бути додана нотаріальна копія довіреності.


Протягом 10 (десяти) робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані Заявки.


Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.


Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду у строк, що не перевищує 180 (сто вісімдесяти) календарних днів з дати завершення строку опрацювання Заявок


Ліквідаційна комісія складає  звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.


Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.


Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду – фізична особа – паспорт або документ, що його замінює, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності); учасник Фонду – юридична особа – статут, виписка з ЄДРПОУ або Опис з кодом доступу до статуту та/або виписки на сайті usr.minjust.gov.ua, протокол та наказ про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представник учасника Фонду – паспорт або документ, що його замінює та документ, що підтверджує повноваження представника.


Ліквідаційна комісія здійснює розрахунки з учасниками Фонду протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту опрацювання Заявок, шляхом безготівкового переказу на рахунки учасників, що зазначені в Заявці.


У разі якщо після закінчення строку прийому  заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки зазначені у цьому Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування коштів на користь цих учасників. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.


Інформація про можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду.


У зв’язку із тим, що в активах Фонду знаходяться цінні папери, що обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення, розрахунки з учасниками фонду можуть бути здійснені без реалізації (розподілу) таких активів за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків. Після зняття у системі депозитарного обліку відповідних обмежень, Ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо переходу прав власності за такими цінними паперами або продаж таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію.


Інформація про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.


Учасники Фонду мають надати свої письмові згоди щодо здійснення таких розрахунків за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії Фонду у термін до 17 години 00 хвилин 18.10.2021. Згода може бути надана нарочно, засобами кур‘єрської служби або засобами поштового зв‘язку.


Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані.


Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджене рішенням НКЦПФР № 972 від 29.07.2014.


Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред’явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду.


Депонування здійснюється шляхом внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.


Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк.


Ліквідаційна комісія зобов’язана повідомити всіх учасників Фонду про порядок виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднення зазначеної інформації на сайті КУА та особистого повідомлення кожного власника інвестиційних сертифікатів Фонду.


Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.


Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7.


Контактні телефони Ліквідаційної комісії: (044) 590-54-54.


Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7.


Інформація щодо умов зміни строків, зазначених у цьому Порядку та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду.


Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвердженню Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін до Порядку та інформація, про зміни має бути опублікована на веб-сайті КУА протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких змін.


Інформація про можливість (неможливість) здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року N 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за N 1796/24328.


Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інститут спільного інвестування є неможливим.


 


 


Контактний телефон Ліквідаційної комісії: 044 590 54 54